เสื้อจราจร :     

 

เพื่อเพิ่ม สวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการ

ปฏิบัติงานตามถนน และอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น

รปภ.ตามลานจอดรถ  ตัวเสื้อสามารถสะท้อน

ให้เห็นเด่นชัดทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน

สีของเสื้อไม่ซีดจางเนื่องจากผลิตจากเนื้อผ้าที่

ได้มาตรฐาน

  

  กรวยจราจร :

 

เป็นอุปกรณ์ทางจราจรชนิดหนึ่ง มีประโยชน์ใช้

เพิ่มความปลอดภัยในการจราจรบนท้องถนน

เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็ว และเกิด

ความระวังในการใช้ถนน

 

   วิทยุสื่อสาร : 

 

แจ้งเหตุการต่างๆ แจ้งสภาพจราจร สภาพอากาศ 

แจ้งภัยพิบัติ ประสานเหตุต่างๆ อุบัติเหตุอาชญากรรม 

พูดคุยและแจ้งข่าวสารต่างๆแก่สมาชิกภายในประสาน

ความช่วยเหลือในเครือข่ายของเรา

 

   กระบองไฟจราจร :
 

 

ใช้สำหรับให้สัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

เช่น ที่จอดรถ ท้องถนน และงานจราจรทั่วไป

 

   กระบองไฟเบอร์ :

 

ใช้ในการป้องกันตัวและปราบจราจรเมื่อมีการเกิด

เหตุโจรกรรมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปราบปราม

เหตุการนั้นๆได้

   ไฟฉาย : 

 

ใช้ตรวจในเวลากลางคืนและใช้สอดส่องใน

ยามวิกาล ใช้ส่งสัญญาณไฟจราจรสำหรับการ

ให้บริการใช้ค้นหาสิ่งของหรือตรวจสอบวัตถุ

Visitors: 122,257