สถาบันฝึกอบรม อาร์ ที พี  (RTP ACADEMY)

                         บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีทีเอส จำกัด มีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรม รปภ. รับอนุญาต

                  ทะเบียนเลขที่ กท.๙๖๑๐๐๔๔ เปิดฝึกอบรม รปภ. หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

เข้าชมเว็บไซต์ คลิ๊ก : https://www.rtpacademy.com/


     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

image การฝึกอบรม

-  พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติ ตามกำหนดเวลา

-  พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

image หลักสูตรที่ฝึกอบรม

-  งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

-  หลักมนุษย์สัมพันธ์

-  จิตวิทยา ในงานบริการ

-  การใช้เทคนิค การจดจำใบหน้าของบุคคล

-  กฎหมายเบื้องต้น และยานพาหนะ

-  การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ประจำกาย

-  การป้องกัน และการดับเพลิง

-  การใช้สัญญาณจราจร

-  การป้องกันเหตุ และการแจ้งเหตุ

-  การตรวจค้นยานพาหนะ

 

 

image  การตรวจสอบคุณภาพ

-  เจ้าหน้าที่สาย  เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน

   ทั้งกลางวันและกลางคืน

-  รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง

-  ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข

Visitors: 122,257