image การบริหารงานปฏิบัติการ

-  คัดเลือกบุคคลากร อายุ 20 ปี - 45 ปี

-  ตรวจสอบสุขภาพตามเกณฑ์มารตฐาน

-  ตรวจสอบประวัติอาชญากร

-  อบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

-  ทดลองงาน 15 วัน

-  ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

-  ใช้ KPI และ SLA มาช่วยบริหารด้านคุณภาพ

- ให้ลุกค้าประเมินความพึงพอใจทุกเดือน เกณฑ์ประเมินไม่ต่ำ มากกว่า 95 %

-  มีการประสานงานกับลูกค้า และพนักงานตลอดเวลา

 
 

รับสมัคร     หัวหน้าชุด/พนักงานรักษาความปลอดภัย

                         อายุระหว่าง 20-55 ปี รายได้ 488 - 550 /วัน  

สวัสดิการ   ประกันสังคม

                     - กองทุนเงินทดแทน

                     - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี

                     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี ทำงานครบปีมีสิทธิลาได้รับค่าจ้าง  6  วัน

                     - การจัดให้มีเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้างาน

                     - การจ่ายค่าแรง จำนวน  2  เท่าในวันปฏิบัติงานที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

                     - การจ่ายเงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานดี  3  เดือน/ครั้ง

                     - อบรม มีอาหารเลี้ยงระหว่างอบรม 

                     - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา, บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต

                 

Visitors: 122,256